Like Blog Ini...

Thursday, August 6, 2009

Perkasa kemahiran insaniah

Nurul Izzah Sidek

SENARIO di sebelah sering terjadi kepada graduan masa kini. Limpahan graduan yang tidak bekerja menjadi tanda tanya kepada semua pihak. Adakah graduan yang terhasil daripada sistem pendidikan kita tidak cukup bermutu dan berkualiti? Adakah wajar kita menyalahkan pihak pengajian tinggi di dalam hal ini?

Semua aspek perlu diteliti dengan menyeluruh supaya pendekatan yang bersepadu diambil bagi mengatasi permasalahan ini.

Menurut Wikipedia, kemahiran insaniah atau diistilahkan sebagai soft skills merujuk kepada istilah sosiologi yang merujuk kepada ciri-ciri keperibadian, daya tarik sosial, kemampuan berbahasa, norma peribadi, sikap kepekaan atau kepedulian serta sikap optimis seseorang.

Ia melengkapi kemahiran lahiriah (hard skills) iaitu kemahiran yang berkaitan dengan keupayaan teknikal dalam pekerjaan dan ilmu yang berkait rapat dengan sistem terkini.

Kemahiran insaniah mencakupi beberapa aspek iaitu kualiti peribadi yang merangkumi erti tanggungjawab, kepercayaan diri, kemampuan berinteraksi, pengendalian diri, integriti dan kejujuran.

Ia juga melibatkan keterampilan interpersonal, misalnya bergaul secara anggota masyarakat, berkongsi pengetahuan dengan orang lain, melayani pelanggan, daya kepimpinan, kemampuan berunding serta upaya kerja dalam pelbagai situasi dan ragam.

Melihat kepada ruang lingkup kemahiran insaniah ini, kita mampu membayangkan watak insan yang bakal dilahirkan sekiranya setiap manusia terutamanya remaja dilengkapi dengan kualiti-kualiti tersebut.

Seorang remaja yang dididik dengan kemahiran insaniah yang menyeluruh bakal memimpin masyarakat dengan karisma dan kredibiliti yang tersendiri.

Justeru, menyedari kepentingan kemahiran ini, institusi pengajian tinggi serta syarikat-syarikat perniagaan mensasarkan setiap ahli mereka dilengkapkan dengan kualiti-kualiti mengenai kemahiran ini.

Zaman menghafal ilmu dan memuntahkan segalanya semasa peperiksaan harusnya berlalu. Sistem pendidikan kini mesti berupaya melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan terbuka terhadap perubahan zaman. Terbuka terhadap perubahan tidak bermakna menerima bulat-bulat setiap yang datang, tetapi harus datang dengan rasa tanggungjawab serta kewaspadaan terhadap maklumat yang diterima.

Kemakmuran negara bergantung kepada pembangunan sumber manusia yang strategik menerusi pengajian tinggi universiti. Kementerian Pengajian Tinggi telah mula melaksanakan program-program meningkatkan kemahiran insaniah di kalangan mahasiswa di IPTA.

Ia merupakan strategi menambah nilai diri graduan dan kebolehpasaran mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Begitu juga dengan syarikat perniagaan yang kini banyak menekankan kemahiran berinteraksi antara individu dengan individu atau dengan anggota masyarakat yang lain. Sebahagian besar daripadanya juga jelas memberikan tumpuan kepada kemahiran berkomunikasi.

Antara yang jelas kelihatan ialah tumpuan kepada komunikasi dalam organisasi, komunikasi individu dan komunikasi dalam bidang perniagaan. Oleh itu, kemahiran insaniah kini merupakan elemen yang penting yang perlu diterapkan dalam pendidikan dewasa ini.

Islam tidak mendidik kemahiran insaniah?

Islam juga mengajarkan umatnya supaya memperlengkapkan diri menjadi Muslim yang berilmu, berketerampilan, berfikiran terbuka dan mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan.

Rasulullah SAW sendiri adalah seorang insan contoh yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. Baginda mempunyai kemahiran berkomunikasi yang penuh dengan hikmah, sesuai dengan watak baginda sebagai seorang Rasul.

Baginda berdakwah dengan penuh berhemah serta lemah lembut, tanpa mengenepikan prinsip yang benar dan hak.

Sebagai seorang pemimpin kepada umat dan negara, baginda juga seorang yang berfikiran jauh dan strategik, menggalakkan perkongsian ilmu dan pembinaan tamadun Islam. Islam juga mengajarkan umatnya bersifat amanah, jujur dan berintegriti.

Integriti merupakan komponen yang menjadi cermin kepada etika. Bagi menjadikan individu itu seorang insan yang berintegriti, etika wajib dijadikan pegangan, bahkan dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian secara berterusan dan konsisten.

Oleh itu, adalah tidak benar sekiranya kita mengaitkan Islam dengan kejumudan fikiran dan peribadi. Kenyataan bahawa orang Islam adalah umat yang tidak menekankan aspek kemahiran insaniah harus diubah sama sekali kerana ajaran Islam mengajarkan umatnya bersikap profesional, terbuka serta berusaha mempertingkatkan kemahiran diri.

Persepsi negatif media berhubung mahasiswa juga harus dihentikan. Paparan media yang menjengkelkan seperti kadar pengangguran yang tinggi, pakej graduan yang tidak produktif, meliputi aspek tidak mempunyai keterampilan, kurang kemahiran kritikal seperti komunikasi, penguasaan bahasa inggeris yang lemah, kurang kemahiran bersosial dan tidak bermotivasi.

Mahasiswa perlu memupuk sikap keterbukaan ketika menimba ilmu, menerima komen-komen penilaian dan menggunakan sebaik-baiknya kemahiran yang telah diturunkan sewaktu menghadiri sesi temuduga dan melangkah ke alam pekerjaan.

Kesimpulan

Kelesuan remaja terutamanya golongan mahasiswa yang terdedah dengan sifat malas, terikut-ikut kawan, pengaruh luaran boleh mendorong mahasiswa untuk gagal memperoleh kerjaya profesional lalu akhirnya terjebak dalam gejala kemaksiatan dan kebejatan sosial.

Justeru, remaja perlu aktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, sukan rekreasi, bengkel dan sebagainya kerana program-program seumpamanya menyumbang kepada aspek kepimpinan dan daya pemikiran yang lebih kritis supaya manfaatnya dapat dikecapi bukan sahaja oleh untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pembangunan negara dan umat.

No comments: